Đăng Ký Hosting

Sinh Viên

Dung lượng: 300 MB [SSD]

Băng Thông: unlimited

Sub-domain: 10

Email: 10

FTP: unlimited

Database: 1

Addon domain: 0

Park domain: 3

CPU: 1 CORE

RAM: 512 MB


Giá chỉ từ

25,000 đ/tháng

Cá Nhân

Dung lượng: 1 GB [SSD]

Băng Thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 1

Addon domain: 0

Park domain: unlimited

CPU: 1 CORE

RAM: 1 GB


Giá chỉ từ

45,000 đ/tháng

Cá Nhân++

Dung lượng: 2 GB [SSD]

Băng Thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 2

Addon domain: 0

Park domain: unlimited

CPU: 1 CORE

RAM: 1 GB


Giá chỉ từ

65,000 đ/tháng

Bán Chuyên Nghiệp

Dung lượng: 6 GB [SSD]

Băng Thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 3

Addon domain: 1

Park domain: unlimited

CPU: 2 CORE

RAM: 1.5 GB


Giá chỉ từ

100,000 đ/tháng

Chuyên Nghiệp

Dung lượng: 8 GB [SSD]

Băng Thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 5

Addon domain: 2

Park domain: unlimited

CPU: 3 CORE

RAM: 2 GB


Giá chỉ từ

135,000 đ/tháng

Doanh Nghiệp

Dung lượng: 20 GB [SSD]

Băng Thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 10

Addon domain: 3

Park domain: unlimited

CPU: 4 CORE

RAM: 3 GB


Giá chỉ từ

270,000 đ/tháng

Thương Mại Điện Tử

Dung lượng: 30 GB [SSD]

Băng Thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 15

Addon domain: 5

Park domain: unlimited

CPU: 4 CORE

RAM: 4 GB


Giá chỉ từ

380,000 đ/tháng

Chuyên Nghiệp ++

Dung lượng: 15 GB [SSD]

Băng Thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 8

Addon domain: 3

Park domain: unlimited

CPU: 3 CORE

RAM: 2 GB


Giá chỉ từ

210,000 đ/tháng