Đăng Ký VPS

Hệ điều hành - Template:
Chọn thời gian sử dụng:
1 1 tháng
1,260,000 đ / tháng
3 3 tháng
1,260,000 đ / tháng
1,240,000 đ / tháng
6 6 tháng
1,260,000 đ / tháng
1,220,000 đ / tháng
12 12 tháng
1,260,000 đ / tháng
1,200,000 đ / tháng
24 24 tháng
1,260,000 đ / tháng
1,200,000 đ / tháng
36 36 tháng
1,260,000 đ / tháng
1,200,000 đ / tháng
48 48 tháng
1,260,000 đ / tháng
1,200,000 đ / tháng
60 60 tháng
1,260,000 đ / tháng
1,200,000 đ / tháng
72 72 tháng
1,260,000 đ / tháng
1,200,000 đ / tháng
Yêu cầu hỗ trợ: