Đăng Ký VPS

Hệ điều hành - Template:
Chọn thời gian sử dụng:
1 1 tháng
2,560,000 đ / tháng
3 3 tháng
2,560,000 đ / tháng
2,540,000 đ / tháng
6 6 tháng
2,560,000 đ / tháng
2,520,000 đ / tháng
12 12 tháng
2,560,000 đ / tháng
2,500,000 đ / tháng
24 24 tháng
2,560,000 đ / tháng
2,500,000 đ / tháng
36 36 tháng
2,560,000 đ / tháng
2,500,000 đ / tháng
48 48 tháng
2,560,000 đ / tháng
2,500,000 đ / tháng
60 60 tháng
2,560,000 đ / tháng
2,500,000 đ / tháng
72 72 tháng
2,560,000 đ / tháng
2,500,000 đ / tháng
Yêu cầu hỗ trợ: